• Kdo jsme

    Školamyšl,z.s. je spolkem pro podporu vzdělávání a zřizovatelem Základní školy ŠKOLAMYŠL. Spolek sdružuje rodiče školáků současných i budoucích.

    Jsme skupina rodičů z Litomyšle, blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří mají konkrétní představy o vzdělávání svých dětí.

    Chceme:

    • aby naše děti do školy chodily rády, učení je těšilo, dávalo jim smysl,
    • aby naše děti byly ve škole lidsky respektovány a měli příležitost osvojovat si dovednosti klíčové pro život,
    • individuální přístup při vzdělávání našich dětí, respektující jejich sociální a duševní vývoj, podporující jejich potenciální vlohy a nadání,
    • aby naše děti nalezly SVOU cestu ještě jako děti, nečekaly na svou příležitost až do dospělosti,
    • maximálně kreativní a tvořivé prostředí, kde nechybí umění, pohybové aktivity a kde dochází k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte,
    • spoluvytvářet prostředí, které je založeno na partnerství a spolupráci v rovině žák-rodič-učitel,
    • naplňovat myšlenku, že za své vzdělávání zodpovídá primárně dítě, nikoliv učitel.

     

    Kontakt

    Školamyšl, z.s.

    Hrnčířská 272
    57001, Litomyšl
    IČO: 02951037
    Bankovní spojení: KB LITOMYŠL,
    č.ú.: 107-7612350257/0100

    Předsedkyně spolku Věra Krejčová
    tel.: 776 011 742

    info@skolamysl.cz

    www.skolamysl.cz

    Máte chuť se přidat? Kontaktujte nás.

    O spolku

    Náš spolek vznikl v roce 2014 z iniciativy 15ti rodin z Litomyšle a blízkého okolí, které měly na základě svých zkušeností a odborných poznatků zájem o vzdělávání svých dětí ve věkově smíšených třídách základní školy, pracujících plně na platformě vzdělávacího programu Začít spolu. Principy tohoto programu naplňovaly jejich představy o vzdělávání dětí i potřebu se na vzdělávání svých dětí aktivně podílet.

    V souladu s tímto záměrem a v součinnosti s nestátní Základní školou Mozaika Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. (dále jen Mozaika) uskutečnil rodičovský spolek Školamyšl kroky ke vzniku odloučeného pracoviště této školy v Litomyšli. Odloučené pracoviště Mozaiky začalo v Litomyšli fungovat od 1.9. 2014, existovalo po dobu tří let, až do 31.8. 2017. Spolek Školamyšl, z.s. partner Mozaiky, sdružoval rodiče žáků, podporoval chod odloučeného pracoviště školy na provozně organizační a materiálně technické úrovni, zajišťoval kontakt a komunikaci s novými rodiči a veřejností v otázkách vzdělávání, prezentoval metodiku práce školy. Zkušenosti s fungováním pracoviště Základní školy Mozaika v Litomyšli (zajišťování každodenního chodu školy „na dálku“ z Rychnova nad Kněžnou) vedly k požadavku osamostatnit pracoviště v Litomyšli do podoby samostatného právního subjektu. Spolek Školamyšl uskutečnil kroky k založení „vlastní“ školy.

    Základní škola ŠKOLAMYŠL (školská právnická osoba) zřízená spolkem Školamyšl, z.s. zahájila činnost 1.9.2017. „Převzala“ činnost odloučeného pracoviště ZŠ Mozaika, které bylo k 31.8.2017 ve školském rejstříku zrušeno. Základní škola ŠKOLAMYŠL staví na zkušenostech, které v uplynulých letech získala v souvislosti se zajišťováním vzdělávání žáků na odloučeném pracovišti ZŠ Mozaiky v Litomyšli, je školou realizující inovativní přístupy ve vzdělávání, o které doplňuje a rozšiřuje vzdělávací nabídku ve městě Litomyšl i v širším regionu.

    Zřízení a podporu rozvoje školy chápe spolek jako projev přijetí zodpovědnosti za vzdělávání dětí, na němž se chce ve spolupráci se školou podílet angažovaností, úzkou spoluprací a zapojením všech svých členů – rodičů dětí. Spolek není službou či klientským servisem zajišťujícím školu na zakázku.

    Spolupráce rodičů se školou je z velké části koordinována rodičovským spolkem. Škola má komunitní charakter, o jeho zachování a další rozvoj ve spolupráci se zřizovatelem usiluje i do budoucna, považuje ho za jednu ze svých nejsilnějších stránek.


    Dokumenty