• Pravidla Školamyšlanů

   • ŠKOLAMYŠLANEM se člověk stává, pokud začne navštěvovat Základní školu ŠKOLAMYŠL, nebo je rodičem, který se rozhodl, že ŠKOLAMYŠL je pro jeho dítě to pravé a sám se rozhodne se  ŠKOLAMYŠLÍ spolupracovat.

    Stává se ŠKOLAMYŠLANEM dobrovolně, a proto je ostatními respektován a ctěn.

    Všichni ŠKOLAMYŠLANÉ se k sobě chovají slušně, s úctou a jsou k sobě navzájem spravedliví.

    ŠKOLAMYŠLANÉ aktivně využívají čas strávený ve škole k dosažení nejlepších studijních výsledků.

    ŠKOLAMYŠLANÉ si vzájemně poskytují dostatečné množství informací o průběhu vzdělávání, otevřeně si sdělují své potřeby, či zdravotních potížích.  Navzájem si nabízíme pomoc a radu tomu, kdo ji potřebuje.

    Dodržování základních společenských pravidel je pro ŠKOLAMYŠLANY samozřejmostí. Chovají se k sobě ohleduplně, slušně se zdraví a vzájemně si pomáhají.

    Péče o osobní vzhled a hygienu spolu se snahou o udržení čistoty a estetického vzhledu pracovního prostředí pomáhají všem v lepší práci.

    Zařízení školy slouží všem ŠKOLAMYŠLANŮM a ti za něj odpovídají.

    ŠKOLAMYŠLANÉ respektují názor ostatních. Každý má právo slušně vyjádřit svou potřebu, spokojenost či nespokojenost s prací ostatních.

    Dochvilnost je ve ŠKOLAMYŠLI základem dobré spolupráce.

    Dospělí ŠKOLAMYŠLANÉ odpovídají za děti a ty jim jsou nápomocny.

    ŠKOLAMYŠLANÉ mají vzájemně přehled o nepřítomnosti ve škole, využívají k omluvám telefonu, internetu, písemné či ústní formy.

    Na výuku se každý ŠKOLAMYŠLAN včas a řádně připraví.

    Svým chováním ŠKOLAMYŠLANÉ chrání zdraví své i ostatních.

    Do ŠKOLAMYŠLE nepatří žádné návykové látky a všem se dostává dostatečné množství pravdivých informací o nebezpečí rizikového chování.

    Podle svých možností a iniciativy mohou být  dospělí ŠKOLAMYŠLANÉ voleni do různých orgánů školy, mladí ŠKOLAMYŠLANÉ pak do školního sněmu, kde mohou ovlivnit fungování školy.

    Školní pravidla platí pro všechny ŠKOLAMYŠLANY, kteří jej respektují ve škole i při školních akcích.