• Pilíře vzdělávání v Základní škole ŠKOLAMYŠL

   • Na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, mezinárodního rámce kvality ISSA (standardů práce učitele v programu Step by Step) a v souladu s naší představou o kvalitním vzdělávání formulujeme pro naši školu 1. i 2. stupeň tyto společné klíčové pilíře:

     

    Respektujeme jedinečnost každého dítěte:

            Projevujeme vstřícnost, vřelost, zájem a respekt každému dítěti.

            Vytváříme pro každé dítě rovné příležitosti k zapojení se do života třídy a školní komunity.

            Stavíme na silných stránkách každého dítěte.

            Podporujeme děti v rozvoji a učení, tak aby každý mohl dosáhnout svého osobního maxima.

            Vzdělávání přizpůsobujeme věkovým zvláštnostem i individuálním dispozicím jednotlivých dětí (jejich stylu učení, temperamentu, schopnostem, osobnímu tempu…).

            Přizpůsobujeme prostředí třídy a učební aktivity tomu, aby se na většině z nich mohly podílet i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

            Oceňujeme rozmanitost, která existuje mezi dětmi a rodinami v rámci komunity a snažíme se ji do výuky začlenit.

            Pracujeme ve věkově smíšených skupinách, které jsou svým složením blízké prostředí rodiny -  komunity (sousedským vztahům), v nichž dítě přirozeně vyrůstá a žije. Věkově smíšené třídy přispívají tomu, že děti postupují ve vzdělávání dle svých dispozic a úrovně dovedností (mladší děti, které jsou ve svých dovednostech pokročilejší, mohou postupovat ve vzdělávání se staršími dětmi, a naopak starší děti s nižší úrovní dovedností se mohou v některých oblastech přidat k dětem mladším).

     

    Vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci:

            Vedeme děti ke slušnému, poctivému a respektujícímu chování vůči ostatním a v očekávání téhož chování od druhých.

            Klademe důraz na seberegulaci/sebeovládání. Usilujeme o to, aby nahrazovala vnější ukázňování dětí, byla dětmi pochopena a přijata jako jejich individuální odpovědnost. Důležitá jsou v tomto ohledu pravidla chování, která vytváříme společně dětmi. Práce s pravidly je součástí každodenní práce ve škole.

            Vedeme děti k tomu, aby si stanovovaly vzdělávací cíle, formulovaly očekávání od své vlastní práce a prováděly sebehodnocení (týdenní plány, „smlouva o cíli“, sebehodnotící archy, portfolia). Sebehodnocení směřuje k větší samostatnosti a nezávislosti dítěte na osobě učitele.

            Podporujeme děti v samostatnosti (samostatná práce dětí převládá nad výukou přímo řízenou učitelem).

            Vedeme děti k sebekontrole (pracujeme s kritérii, která jsou dětem předem známá a ve vztahu k nimž děti samy svoji práci vyhodnocují).

            Vytváříme dětem pravidelný prostor vyjádřit vlastní názor (ranní kruh, závěrečný kruh, individuální rozhovory).

            Dáváme dětem možnost volby (např. vybrat si způsob, jakým budou řešit úkol, zvolit si informační zdroje, materiály, které k jeho řešení využijí, způsob zpracování – výkres, plakát, koláž…);

            Zapojujeme děti do rozhodování o věcech, které se jich týkají.

            Podporujeme dovednost dětí ocenit se navzájem, zaujmout a objasnit vlastní stanovisko.

            Vedeme děti k osobní zodpovědnosti za péči o životní prostředí a vytváříme příležitosti, v nichž děti mohou tuto osobní zodpovědnost prožívat v praktických situacích;

            Připravujeme pro děti činnosti, které vyžadují jejich vzájemnou spolupráci, interakci, rozdělení rolí ve skupině.

            Vzdělávací aktivity plánujeme tak, aby mezi dětmi docházelo ke komunikaci a spolupráci napříč ročníky (na společném zadání spolupracují starší a mladší děti).

     

    Užíváme efektivní vzdělávací strategie

            Využíváme širokého spektra metod aktivního učení s důrazem na konstruktivistické metody (žáci si konstruují poznání prostřednictvím vlastní činnosti). V souladu s konstruktivistickým přístupem užíváme třífázového modelu učení (evokace – uvědomění významu – reflexe).

            Děti se nejlépe učí prostřednictvím vlastní praktické činnosti. Proto věnujeme maximum času ve škole činnostnímu prožitkovému učení, samostatným aktivitám dětí (individuálním i skupinovým), kdy jako učitelé přecházíme do role pomocníka, pozorovatele, facilitátora učebního procesu.

            Uplatňujeme integrovanou tematickou výuku/projektové vyučování. Jedná se o model vzdělávání, který slučuje poznatky z více oborů, propojuje je s praktickými zkušenostmi a produktivními činnostmi dětí. Východiskem je společné téma, kterému se věnujeme po delší čas (týdenní téma, měsíční témata), které zkoumáme z různých úhlů pohledů a k němuž připravujeme vzdělávací nabídku vedoucí děti k dosahování očekávaných výstupů (vědomostí, dovedností, kompetencí). Umožňujeme tak dětem učit se v souvislostech, rozumět tématu do hloubky, získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět.

            Vzdělávání probíhá ve vyučovacích blocích, které mají různý rozsah (většinou 60 minut, 90 minut).

            Užíváme metod kooperativního učení, kdy děti na řešení úkolů spolupracují v různých seskupeních (ve dvojicích, malých i větších skupinách), čímž dětem umožňuje dívat se na problém z různých úhlů pohledů, vyměňovat si myšlenky, nápady, posilovat dovednost argumentovat i přijmout jiný názor a podřídit se.

            S ohledem na výukové cíle užíváme individuální formu výuky, kdy každé dítě pracuje samostatně na zadání odpovídajícím jeho úrovni dovedností a potřebám, stejně tak jako hromadné formy výuky (instruktáž, krátká prezentace k tématu), kdy pod vedením učitele pracuje společně celá třída.

            Pravidelně užíváme organizační formu „kruh“ (ranní kruh, hodnotící kruh, komunitní kruh), v němž děti mají příležitost učit se dovednostem jako je naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, prezentacím vlastní práce a dalším komunikativním kompetencím.

            Vytváříme učební situace, v nichž se děti nebojí riskovat a dělat chyby. Chybu chápeme jako nezbytnou a důležitou součást učení, za kterou dítě netrestáme. Chyba je příležitost vidět, jak příště postupovat jinak.

            Nabízíme dětem aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek a tvořivost;

            Užíváme vzdělávací metody podněcující u dětí myšlení vyššího řádu a tzv. problémové vyučování;

            Užíváme vzdělávací metody, v nichž mohou děti uplatnit své rozmanité styly učení a typy inteligence a vyjádřit se prostřednictvím pohybu, hudby, dramatizace, graficky, slovně – ústně/písemně.

            Do vzdělávání zapojujeme informační technologie, prostřednictvím nichž děti vyhledávají, zpracovávají a prezentují informace.

            Užíváme rozmanité techniky práce s textem směřující ke čtenářské gramotnosti (třídění informací, vyhledávání údajů v textu, dovednost vyjádřit text vlastními slovy, tvořivé psaní…). Čtenářskou gramotnost rozvíjíme napříč vyučovacími předměty.

     

    Systematicky plánujeme a vyhodnocujeme

    Plánování:

            Při plánování výuky vycházíme z cílů stanovených v kurikulárních dokumentech (školním vzdělávacím programu), zohledňujeme vývojovou úroveň dětí a jejich individuální potřeby, kterým konkrétní plánované aktivity přizpůsobujeme.

            Při plánování vzdělávacích obsahů pedagogický tým spolupracuje s cílem zajistit kontinuitu vzdělávací nabídky a tematickou provázanost (podporujeme tím učení se v souvislostech a zajištění návaznosti aktivit z hlediska jejich náročnosti).

            Plánujeme aktivity, při nichž mohou spolupracovat děti napříč všemi ročníky (celoškolní projekty).

            Do vzdělávacích plánů začleňujeme také aktivity navržené dětmi a rodiči.

            Plánujeme učební situace vyžadující individuální práci žáků, spolupráci žáků v menších skupinách a společnou práci celé skupiny tak, aby tyto organizační formy byly vyváženě zastoupeny.

    Hodnocení:

            Hodnocení v naší škole stavíme na tzv. individuální normě v hodnocení; děti nejsou porovnávány mezi sebou (kdo je horší x lepší); každý je hodnocen na základě porovnání vlastních současných a předchozích výsledků práce (zda se v učení posunul a jak konkrétně).

            Seznamujeme děti s kritérii hodnocení (děti vědí, co se hodnotí a jakou mají jednotlivá kritéria váhu v celkovém hodnocení).

            Užíváme slovní hodnocení namísto známek .

            Průběžné slovní hodnocení zaznamenáváme do elektronické žákovské knížky.

            Učení každého z dětí dokumentujeme prostřednictvím portfolií (souboru žákovských prací);

            Vedeme děti k sebehodnocení, ve kterém každé dítě posuzuje kvalitu své práce a na základě toho si plánuje cesty ke zlepšení (ústní sebehodnocení, sebehodnotící archy, portfolio).

            Zpětnou vazbu zaměřenou na průběh či výsledek činnosti podáváme dětem popisným jazykem bez hodnotících soudů (jako věcnou informaci, která dítě nezahanbuje, netrestá ani neodměňuje).

            Do procesu hodnocení a plánování, je-li to potřebné a v zájmu dítěte, zapojujeme i další odborníky.

     

    Vytváříme podnětné učební prostředí:

            Vytváříme učební prostředí, které je pro děti fyzicky bezpečné, přehledně strukturované, navozuje pocit bezpečí a atmosféru „domova“, odpovídá jejich věku, individuálním potřebám a umožňuje jim pracovat na široké škále aktivit.

            Prostředí tříd je uspořádáno tak, aby umožnovalo společnou práci celé skupiny (prostor pro společné setkávání v kruhu na koberci) i práci skupinovou a individuální (učební kouty, tzv. centra aktivit);

            Škola je vybavena dostatečným množstvím pomůcek a materiálů, vztahujícím se ke vzdělávacím obsahů. Zdrojem učení nejsou jen učebnice a pracovní sešity, využíváme odbornou literaturu, encyklopedie, slovníky, dalších média a autentické zdroje.

            Prostředí tříd vybízí děti k činnostem, pomůcky a materiály jsou jim dostupné, děti si je mohou samostatně brát a pracovat s nimi (v souladu s předem domluvenými pravidly).

            Využíváme učení se v reálných situacích, v „terénu“. Každé větší téma, kterým se zabýváme, spojujeme se životem (tematická exkurze, přírodovědná expedice, návštěva muzea, galerie…).

            Stěny tříd a chodeb maximálně využíváme k prezentaci výsledků práce dětí.  Při vstupu do třídy je zcela patrné, o čem se učíme, které téma zpracováváme. Takto doplněné prostředí poskytuje spoustu podnětů k nezáměrnému učení, děti mají neustále na očích produkty práce vlastní i práce druhých.

     

    Spolupracujeme s rodinou a komunitou:

            Zapojujeme rodiče do chodu školy nejen v otázkách spojených se samotným obsahem vzdělávání a jeho metodikou, ale také z hlediska jejího řízení, organizace a financování.

            Rodiče, kteří si vybrali pro vzdělávání dětí naši školu se zavazují k aktivní spolupráci (nabízíme jim různé formy spolupráce a zapojení do života školy, z nichž si rodiče vybírají ty formy, které odpovídají jejich možnostem).

            Dáváme rodičům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře učení a rozvoje jejich dětí, zapojujeme je do rozhodování o věcech souvisejících s životem třídy/školy.

            Rodiče i další členové rodiny a komunity se mohou podílet na průběhu vyučování v roli asistentů.

            Jsme v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, průběžně je informuje o pokrocích dítěte (průběžné slovní hodnocení v elektronické žákovské knížce, konzultace: učitel x rodič x dítě, operativní řešení situací prostřednictvím telefonických rozhovorů, e-mailu…).

            Zachováváme důvěrnost informací týkajících se rodin a dětí.

            Informujeme rodiče, komunitu a veřejnost o metodice výuky (co, proč a jak ve výuce děláme).

            Informujeme rodiče, komunitu a veřejnost o životě třídy/školy a to prostřednictvím osobních setkání i písemných materiálů (školní kavárny, zprávy na webových stránkách školy a sociálních sítích…).

            Vytváříme příležitosti, v nichž se rodiny mohou od sebe učit navzájem, vzájemně se poznat a podporovat.

            Do vzdělávání začleňujeme obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi dětí ze života ve vlastní rodině/komunitě.

            Navazujeme kontakty a vytváříme přátelské vztahy s lidmi, organizacemi a institucemi, které mohou obohatit vzdělávání dětí, získáváme od nich odbornou i materiální podporu, umožňuje dětem v rámci výuky vstoupit s těmito lidmi do kontaktu (exkurze, návštěva ve třídě).

            Dveře naší školy jsou otevřené nejen rodičům dětí, ale také všem dalším zájemcům o naši práci, každý je ve škole vítán.

     

    Pečujeme o růst a profesní rozvoj:

            Průběžně reflektujeme a vyhodnocujeme efektivitu své práce (získáváme zpětnou vazbu od dětí, rodičů i dalších osob, které se o naši školu zajímají).

            Na zjištěné slabé stránky reagujeme, plánujeme a realizujeme kroky k jejich zlepšení.

            Pracujeme jako tým (učitelé, vychovatelé, vedení školy…), každý z pedagogů přispívá svými schopnostmi a zkušenostmi k rozvoji celé školy.

            Pravidelně sdílíme své zkušenosti, poskytujeme si vzájemně zpětnou vazbu.

            Sledujeme trendy ve vzdělávání a reagujeme na ně při koncipování vzdělávání v naší škole.

            Vzděláváme se (studium literatury, semináře, webináře, náslechy…).

            K podpoře profesního rozvoje užíváme mentoring, koučink, supervizi, videotrénink., vzájemné náslechy.

            Spolupracujeme s jinými školami (zejména se školami podobného typu), s nimiž si vyměňujeme zkušenosti, inspirujeme se příklady dobré praxe odjinud.