• Souvislosti vzniku školy

    • Základní škola ŠKOLAMYŠL vznikla z iniciativy skupiny rodičů z Litomyšle a blízkého okolí, kteří se v roce 2014 sdružili do spolku Školamyšl, z.s.  Jejich cílem bylo zajistit pro své děti základní vzdělávání odpovídající principům „na dítě orientované pedagogiky“. V souladu s tímto záměrem a v součinnosti s nestátní Základní školou Mozaika Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. (dále jen Mozaika) uskutečnil rodičovský spolek Školamyšl kroky ke vzniku odloučeného pracoviště této školy v Litomyšli. Odloučené pracoviště Mozaiky zahájilo svoji činnost 1.9. 2014 a existovalo v Litomyšli po dobu tří let, až do 31.8. 2017. Spolek Školamyšl, z.s. partner Mozaiky, sdružoval rodiče žáků, podporoval chod odloučeného pracoviště školy na provozně organizační a materiálně technické úrovni, zajišťoval kontakt a komunikaci s novými rodiči a veřejností v otázkách vzdělávání, prezentoval metodiku práce školy. Zkušenosti s fungováním pracoviště Základní školy Mozaika v Litomyšli (zajišťování každodenního chodu školy „na dálku“ z Rychnova nad Kněžnou) vedly k požadavku osamostatnit pracoviště v Litomyšli do podoby samostatného právního subjektu (základní školy). Spolek Školamyšl uskutečnil kroky k založení „vlastní“ školy.

      Základní škola ŠKOLAMYŠL (školská právnická osoba) zřízená spolkem Školamyšl, z.s. zahájila činnost 1.9.2017. „Převzala“ činnost odloučeného pracoviště ZŠ Mozaika, které bylo k 31.8.2017 ve školském rejstříku zrušeno. Základní škola ŠKOLAMYŠL staví na zkušenostech, které v uplynulých letech získala v souvislosti se zajišťováním vzdělávání žáků na odloučeném pracovišti ZŠ Mozaiky v Litomyšli, je školou realizující inovativní přístupy ve vzdělávání, o které doplňuje a rozšiřuje vzdělávací nabídku ve městě Litomyšl i v širším regionu.

      Zřízení a podporu rozvoje školy chápe její zřizovatel jako projev přijetí zodpovědnosti za vzdělávání dětí, na němž se chce aktivně podílet, a to díky úzké spolupráci všech zúčastněných stran (rodičů, dětí, učitelů a vedení školy).