• Dojmy návštěvníků

    • Kulatý stůl

    • Step by Step ČR organizuje pravidelná setkání pro učitele druhého stupně, kteří působí na školách s programem Začít spolu. Tentokrát jsme měli přiležitost navštívit Školamyšl v Litomyšli, kde jsme se sešli 23. února v počtu 24 učitelů/ek ze 12 škol. O setkání byl tak velký zájem, že jsme si museli stanovit pravidlo pouze dvou zástupců z jedné školy.
     Cílem setkání bylo inspirovat se v oblasti individuální podpory žáků na druhém stupni a v oblasti práce s integrovanými tématy. Naše představa byla, že nám tato témata představí místní učitelky, ale to jsme se mílili:) Setkání proběhlo především pod taktovkou místních žáků šesté až deváté třídy a to nám, myslím všem,vyrazilo dech. Děti velmi přirozeným a zdravě sebevědomým způsobem začaly vyprávět o školním vzdělávacím programu, o nastaveném sebehodnocení, o spolupráci s rodiči či organizaci triád. Na naše všetečné otázky odpovídaly pohotově a otevřeně. Obdivovali jsme, jak dobře rozumí systému, ve kterém se vzdělávají, a jak ho umí vysvětlit. Zkrátka byl to takový pedagogický seminář pod vedením jedenácti až patnáctiletých žáků. A zde se patří vyjádřit obdiv všem pedagogických pracovníkům školy, protože si samozřejmě uvědomujeme, že toto je výsledek jejich pedagogického působení, přemýšlení nad vytvořením prostoru pro seberealizaci dětí, sebepoznání, komunikaci, spolupráci atd. Atmosféra, kterou jsme ve škole cítili, byla plná vzájemného respektu, otevřenosti a přátelských vztahů. Takže to, že nás dnem provázely děti, je nesporný důkaz velmi kvalitní a profesionální práce všech pedgogů školy. Gratujeme!
     Čtvrtek 23. února byl pro nás den plný inspirace a přemýšlení, jak toto nastavit v prostředí našich mateřských škol. 
     Školamyšli přejeme, ať se jí i nadále daří pečovat o přátelskou atmosféru a rozvíjet inspirativního ducha školy. Těšíme se na případné další setkání!
     Jana Schierlová, Step by Step ČR, o. p. s.
    • Školamyšl – pár dojmů z návštěvy

    • Školamyšl nás nadchla otevřeností. Otevřeností prostoru (společná kavárna pro učitele i děti; sborovna, do které si žáci volně chodí tisknout materiály; skutečně komunitní život bez barikád mezi dětmi a učiteli) i otevřeností novým metodám a přístupům k učení. A také vstřícnou otevřeností vůči nám, kteří jsme sem z Filipky přijeli načerpat inspiraci.

     Školamyšl je inspirativní tím, že učí v souvislostech. Propojuje související předměty do logických celků, a tím překonává tematickou i časovou roztříštěnost klasického rozvrhu. V centrech aktivit maximální možnou měrou zapojuje děti do procesu učení, a dokáže je proto nadchnout pro předmět zájmu a povzbudit k vlastnímu bádání. Při prohlídce školy (prostorově maličké) nás ohromilo, jak lze ze stísněnosti vytěžit propojenost a blízkost. Pohled na zaměstnané skupinky žáků, kteří živě diskutují nad pracovními listy, nacvičují pod schody divadlo nebo zaujatě poslouchají výklad o vosích hnízdech, v nás vyvolal upřímnou radost z vědomí, že tento systém skutečně funguje.

     Školamyšl nás oslovila natolik, že jsme se rozhodli při vytváření koncepce vlastního druhého stupně vydat podobnou cestou. Doufáme, že naše setkání nebylo zdaleka poslední, zveme učitele i žáky ze Školamyšli mezi nás na brněnskou Filipku a vřele uvítáme další spolupráci.

     Lucie Férová, učitelka českého a ruského jazyka a spolutvůrkyně školy Filipka

      

     Školamyšl a druhý stupeň

     Do Školamyšli jsme přijeli tak trochu „na výzvědy“. Byli jsme vřele přivítáni, dostali jsme možnost nahlédnout do školního života, navštívit všechny třídy, položit velké množství zvídavých otázek a podělit se o vlastní nejistoty. Školamyšl je pro nás velmi zajímavá hlavně tím, že stejně jako na naší Filipce, i zde se na prvním stupni realizuje program Začít spolu a stejně jako u nás, ani zde to tím nekončí…

     Alternativní pedagogický program Začít spolu je osvědčený didaktický systém, který se v České republice úspěšně používá na desítkách škol již od roku 1996. Program je unikátní tím, že umožňuje položit důraz na hodnotové vzdělávání, učení v souvislostech, rozvíjení měkkých dovedností a pomáhá uskutečňovat řadu dalších žádoucích cílů. Drtivá většina škol ale s tímto programem pracuje jen na prvním stupni a na druhý stupeň z něj zavádí pouze izolované prvky. Školamyšl se s takovou polovičatostí nespokojila. Učitelé z týmu této mimořádné školy pod vedením paní ředitelky Radoslavy Renzové přistupují k budování vzdělávacího programu a celého školního společenství s poctivostí, která jim při koncipování druhého stupně nedovolila nechat stranou důležité a přínosné principy programu Začít spolu. Věnovali obrovské úsilí tomu, aby společně nadesignovali vzdělávací systém, který bude na prvostupňový program navazovat, zachová z něj ty nejdůležitější prvky a zároveň umožní kvalitní druhostupňovou výuku. Nyní již tento svůj zcela originální program realizují s dětmi. S vědomím toho, že jsou na cestě, neztrácí ze zřetele ideál školy, který si před sebou vytkli, a všichni společně pracují na jeho dosažení.

     Pro tým Filipky jsme zde načerpali mnoho inspirace i povzbuzení k odvážnému postupu na naší cestě za vlastní „ideální školou“. Děkujeme!

     Ruth Konvalinková, ředitelka a zakladatelka školy Filipka

    • Příjemná atmosféra

    •  usměvaví učitelé, soustředěně pracující děti. Gratuluji Školamyšli k tomu, co se zde podařilo. Pro mě ideál toho, jak by škola měla vypadat.

     Lucie Němcová
     výkonná manažerka Montessori základní škola Archa, z.s.

   • zatím žádné údaje
    • Okno do školy

    • Vendula Bittner

      

     Jdete pod fortnou ulicí B. Němcové a stočíte pohled k šedým oknům v přízemí, za nimž se odehrává čilý dětský ruch? Co je zač, tahle škola bez zvonění a známek, lámete si hlavu. POZOR: jedna návštěva tady může v člověku vyvolat chuť vrátit se do školní lavice!

      

     Všichni si pro své děti přejeme spokojený a úspěšný život. Toužíme, aby mohly zažít pocit sounáležitosti i podporu okolí, naučily se rozumět sobě sama, byly schopny rozvíjet přátelské i profesní vazby s druhými a znaly nástroje k pochopení dynamicky se měnícího světa. Může jim ale tohle všechno dát škola? Ve Školamyšli mě přesvědčili, že ano. 

      

     V rámci jednoho dopoledne jsem s úžasem pozorovala radost dětí a nasávala rodinně-přátelskou atmosféru. Všichni si tady dobře uvědomují důležitost zdravých vztahů jakožto předpokladu prostředí vhodného k učení se. Žáci vědí, co a proč se budou brát, kudy k vytyčeným vzdělávacím cílům dojdou i proč je to či ono v reálném životě potřeba. Hodnocení není jen doménou učitele, děti tu pravidelně samy posuzují vlastní pokrok, za který nesou značný díl odpovědnosti, učí se dávat konstruktivní zpětnou vazbu i ostatním. 

      

      Proč hodlám své dítko jednou poslat do takovéto školy?

     • cením si důvěru více než kontrolu
     • aby s něj vyrost odpovědný člověk
     • aby se mohl učit v bezpečném prostředí respektu a důvěry
     • aby uměl přemýšlet, ne memorovat encyklopedie
     • jde mi o rozvoj jeho potenciálu a silných stránek

     Zaujalo mě tu rozdělení části výuky do tzv. center propojujících více předmětů, což dětem umožňuje chápat svět v souvislostech. V centru umění se např. zdokonalují ve vyjadřování: jazykem (českým i cizím), hudbou či výtvarně. Vždyť co je báseň, když ne slovní obraz? Není snad literatura umění? Projektový styl výuky v centrech děti učí plánovat a spolupracovat za účelem dosažení společného cíle a nemůžou si to vynachválit. Školamyšl je zkrátka poklad, na který by měla být Litomyšl náležitě hrdá!

      

     Exkurze proběhla v rámci programu Učitel naživo, který usiluje o modernizaci českého školství s přesvědčením, že kvalitní vzdělání je klíčem k dalšímu ekonomickému a společenskému rozvoji.