• Projekty

     • Projekty

     • ŠKOLAMYŠL je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska " r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

      Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

      Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

      Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

      Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

      Oblast podpory: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

      Výše schválené podpory: 4 559 017,80,-- Kč

      Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

      Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

      Popis a cíle projektu:

      Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV,  prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod,  založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání.

      Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:
      • Aktivita č. 1:Řízení projektu
      • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
      • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
      • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
      • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
      • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
      • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
      • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
      • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu


      PODZIM 2022

      VZDĚLÁVÁNÍ
      V září jsme absolvovali vzdělávání s názvem Systematický úvod do problematiky nadání. Lektorkou byla Kateřina Emer, se kterou jsme již v minulých letech spolupracovali. V neformálním vzdělávání spolku ŠKOLAMYŠL věnujeme hlavní pozornost individualitě a osobitosti každého dítěte. Zajímáme se o příběh a potřeby dítěte, abychom mu dokázali vytvořit pro vzdělávání bezpečné prostředí. Některé děti potřebují podporu v hledání metod, pomůcek, metakognitivních strategií, přístupu, pravidel směrem k vyrovnání jejich omezených možností, některé směrem k jejich zvýšeným možnostem v některých oblastech. Při budování inkluzivního procesu je však pro lektory důležité rozvinout své profesní portfolio a podporu nabízet všem, kdo ji chtějí využít. ccVe spolupráci s Kateřinou Emer jsme vytvořili plán podpory nadaných dětí.

      PROJEKTY
      V projektu na téma globální výchovy jsme zrealizovali workshop s Markétou Jurčíkovou z Amnesty International. Děti se vžívaly a dramatizovaly role uprchlíků a úředníků, kteří udělují souhlas s pobytem v dané zemi. Diskutovaly o podmínkách a lidských právech v konkrétních zemích. Zamýšlely se nad příčinami uprchlické problematiky. Při rodičovské sobotě se rodiče s dětmi rozdělili do skupin a pracovali na různých zadáních (např. centra aktivit, matematika Hejného metodou, čeština formou Game booku). Děti byly v rolích průvodců. Rodiče na jedno dopoledne odvážně přijali pravidla dětí včetně zákazu telefonů a potřeba hrát na dvorku sportovní hry. V závěru proběhla společná reflexe, kde se hodnotily použité metody a postupy. Projekt multikulti nás obohatil o pohled na život v afrických zemích. David Brýdl děti svým výkladem provedl možnostmi a způsoby dopravy a dosažitelností lékařské péče v různých částech Afriky. Děti zpracovávaly formou dramatizace různé dopravní a finanční situace v dané části země, tak jak si rozdělily své role. Navrhovaly řešení.

      NÁVŠTĚVY
      V uplynulém období proběhla první návštěva s inspirací v osobnostní a sociální výchově v Základní škole Mozaika Rychnov nad Kněžnou. Druhá návštěva proběhne v březnu.

      TANDEMY
      Tandemy Real play, Programování a Badatelství úspěšně pokračovaly pátou šablonou. Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

      JARO 2022
      VZDĚLÁVÁNÍ
      VÝCPED - výcvik pedagogických dovedností
      Dítě s výchovnými problémy (reálná kazuistika, kauzalita problémů, etiologie, specifika rodinného prostředí a možnosti a limity škol, nejčastější diagnózy, role, odpovědnost a kompetence učitele, vývojová a morální specifika s ohledem na věk dítěte atp.). Práce s třídním kolektivem (sociometrie, zákonitosti skupinové dynamiky, postup při nemocných sociálních vztazích - při šikaně). Komunikační strategie a dovednosti (praktický nácvik rozhovorů i toho, jak se na rozhovor připravit).

      TANDEMY
      BADATEL
      pracovník NNO 1 demonstrace - jak pracovat s lupou a mikroskopem; pracovník NNO 2 - slovně popisuje postup; pracovník NNO 1 děti vede otázkami k formulaci hypotézy o tom, co odhalí zkoumáním; oba pracovníci NNO pomáhají dětem s přípravou preparátu; pracovník NNO 2 pomáhá dětem vyhledat informace v klíčích o hmyzu; pracovník NNO 1 vede diskuzi o výsledcích pozorování a pracovník NNO 2 připojuje dodatečné dotazy; pracovníci společně vedou reflexi o průběhu práce. Pracovník NNO 1 se ptá, co se stane, pokud smícháme ocet+sodu. Pracovník NNO 2 si bere jednu část dětí a demonstruje pokus s barvivem. Pracovník NNO 1 s druhou skupinou představí problém: jak nafouknout balónek pomocí materiálů k dispozici.Ttéma stlačitelnost plynu. vytvořit improvizovaný model plavidla. Děti jsme předem rozdělily do dvojic podle jejich zručnosti práce s materiálem plast, dřevo, papír, kov. Napsali jsme na papír, jaký materiál má konkrétní dvojice k dispozici vytváření hypotézy proč popluje/nepopluje. Klíčové kompetence jsme posílili. Podařilo se nám zkusit paralelní aktivity a různé rozdělení prací. Zdařile jsme vedly závěrečné reflexe s dětmi, kde jsme se doplňovali v pokládání dotazů. Osvědčilo se nám pracovat v různorodých skupinkách. K dětem se nám dařilo přistupovat individuálně. Závěrečné diskuze a vedení deníku umocnily schopnost dětí reflektovat vlastní činnost. Za důležitý přínos taky považujeme čas strávený prezenčním plánováním a dolaďováním aktivit. Povedlo se nám zdokonalit přístup, jakým děti vedeme k formulování hypotéz a ověřování jejich pravdivosti.
      PROGRAMOVÁNÍ
      Cílené programování s využitím proměnné v prostředí OzoBlockly. Pohyb Ozobota s funkcionalitou pohybu mezi překážkami a analýzou pohybu. BeeBot - předem nastavený program, jeho záznam a provedení dle záznamu. Programování čidel OzoBota v prostředí OzoBlockly. Pohyb Ozobota s aktivní funkcionalitou rozpoznání překážek a následnou korekcí pohybu. BeeBot - předem nastavený program, jeho záznam a provedení dle záznamu instrukc Nastavit aplikovanou výuku pomocí OzoBotů a programovacího jazyku OzoBlockly, kdy si žáci předem stanoví cíl čeho chtějí dosáhnout - záznam programu, instrukce - ověření chodu v praxi, funkcionalita dle cíle, záznamu, programu. Dětem byl nejdříve v kruhu ukázán úkol - koncept posloupnosti příkazů a cyklů. Následně se děti rozdělily do pracovních skupin, kde si nastavily cíl, zaznamenaly instrukce, program a v praxi vyzkoušeli funkcionalitu robota a hledaly řešení jednoduchých problémů.
      REAL PLAY
      Děti měly radost, že se jim jejich distrikty začínají zaplňovat budovami i přírodními krásami. Jejich imaginární postava jim je čím dál bližší a daří se jim jednat v “kůži” své zvolené osobnosti. Morální dilemata vytvořela napětí hlavně mezi staršími dětmi o to více se oceňovaly za finální úspěch ve vzájemné domluvě vstup do imaginárního světa v myšlenkách za hudebního doprovodu, informační okénko na téma soudní systém, rozdělení rolí (soudce, obžalovaný, porota, obhájce, žalobce), simulace soudního procesu na základě předešlé hodiny ( krádež banky), závěrečná reflexe soudní systém v ČR a v USA vstup do imaginárního světa v myšlenkách za hudebního doprovodu, vymezení a imaginární výstavba hranic v jednotlivých distriktech na základě pěti různých úkolů - tělovýchovný, logický, tvořivý, hudební a vědecký, dokreslení hranic dle splnění daných úkolů, závěrečná reflexe a pokřik. Děti byly zaujaté pestrostí nabízených aktivit, vadil jim nedostatek času na plnění úkolů. Rozmanitost aktivit vedla děti k uvědomění si vlastních silných a slabých stránek a jejich využití v týmové práci. V závěrečné reflexi posílily své schopnosti dát zpětnou vazbu ostatním práce na prezentaci 1 významné budovy a osobnosti distriktu, která s budovou souvisí, na základě rytířských ctností, odvaha - pád do neznáma, síla - nošení kamarádů do schodů, moudrost - rozluštění tajné šifry, vylepení získaných budov do map jednotlivých distriktů. Mladší děti si posílily sebevědomí v aktivitách, kde byly nápomocní starším, posílily se i vazby mezi dětmi stejně jako vzájemná integrita a spolupráce. Nácvik dialogů a krátkých scén na základě morálních dilemat týkajících se tématu nemoci a léčby s rozdílným zadáním v jednotlivých skupinách, představení scének a vzájemná zpětná vazba, nalepení symbolů nemocnic do mapy všech distriktů, rozšiřování přírodních míst v mapách

      PROJEKTOVÉ DNY
      DEMOKRACIE
      Mgr. Hana Štěpánová, mnohaletou starostkou malé obce, krajskou zastupitelkou Pardubického kraje. Cílem projektového dne bylo seznámit děti s komunální a regionální politikou. Snažili jsme se dětem politiku přiblížit, ukázat jim, že se politika neodehrává pouze v budově Parlamentu ČR a že se s
      politikou na nějaké úrovni setkávají každý den. Ať už ve škole, nebo v obci kde žijí. Výstupem z projektového dne byla tvorba programu strany či hnutí a příprava kampaně před volbami do obecního zastupitelstva .
      Viktorie Čisťakova, archeoložka v Národním muzeu v Praze. V úvodní části se děti podrobně seznámily s nastalou válečnou situací na Ukrajině z různých
      vybraných zpravodajských portálů a sepsaly nejdůležitější fakta. Formou přednášky se seznámily s historií Ukrajiny a Ruska. Ve skupinách se vracely k důležitým historickým mezníkům a navrhovaly možná řešení, která by válce zabránila. Formou dopisů nejvyšším politickým představitelům své nápady představily. Dopisy si vzájemně přečetly a poskytly si zpětnou vazbu. V záběrečné reflexi shrnuly nové poznatky formou společného posteru.
      GLOBÁLNÍ VÝCHOVA
      Jaroslav Střasák, Student medicíny. Získávání odbornosti v praxi v rámci LÉKAŘŮ BEZ HRANIC.
      Sedmiměsíční pobyt v Africe se zaměřením na problém s malárií. Odborník je svým výkladem provedl možnostmi a dosažitelností lékařské péče na různých kontinentech. Následovaly dramatizace, při kterých si děti zkusily řešit problém zaníceného zubu v České republice a v Papui Nové Quinei. U nás je péče dobrá, rychlá a zdarma. V rozvojové zemi člověk se stejným problémem může zemřít. Poté byly děti rozděleny do skupin a pracovaly na aktivitách dle výběru rolí - spisovatel, herec, filantrop. Zpracovávaly dramatizace viděním své role. Navrhovaly řešení. Psaly články do novin. Natáčely videa, ve kterých apelovali na společnost, aby na lékařskou péči ve třetím světě finančně přispívala přes neziskové organizace.
      MULTIKULTURNÍ
      Klára Kučerová - studentka Pdf UHK v oboru FRJ žijící vr Francii
      Projektový den jsme začali představením odbornice ve FRJ formou dialogů v jednoduchých větách. Následně děti formulovaly získané informace v písemné podobě. Ve výukové části se děti seznamovaly s typickými frj frázemi často používanými při cestování. Proběhla fixace formou krátkých scének se zapojením odbornice v roli rodilého mluvčího. Po krátké pauze odbornice prezentovala své zkušenosti životní i studijní ve Francii a poskytla dětem návody, jak se orientovat v cizí zemi. Nakonec si společně upekly Galette des rois, který je fr.tříkrálovou tradicí. Piknikovou formou děti ochutnaly galette a poskytly odbornici i realizátorce zpětnou vazbu
      Mgr. Iveta Millerová, obor: Specializace v pedagogice a sociální asistence, andragogika
      FINANČNÍ GRAMOTNOST
      Václav Flaška - finanční poradce pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
      Projektový den jsme uvedli společným posezením s dětmi a odborníkem z praxe. Děti nám sdělily své představy o významu slova finanční gramotnost a co si pod pojmem představují. Odborník z praxe pracuje jako finanční poradce pracující pro jednu z největších bank působících na našem trhu a z
      této pozice diskutoval s dětmi o náplni své práce. Následně se děti rozdělily do dvou skupin, ve kterých pracovaly na projektu. Naším společným cílem bylo děti seznámit se základními pojmy jako jsou rozpočet, příjmy a výdaje, půjčka, splátkový kalendář a dluhová past. Dále pak naučit děti přemýšlet o tom, jak a za jakých podmínek lze získat peníze na realizaci aktivity (např. školní výlet, soutěž apod.) S mladšími dětmi jsme vyrazili na průzkum do obchodu, kde jsme se seznámili s reálnými cenami základních potřeb. Děti musely prokázat schopnost vyjít s nákupem do stanovené ceny, zaplatit hotově nebo platební kartou. Starší děti se hrou učily sestavit a udržet osobní rozpočet.
      MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
      Pavel Hájek - práce ve webovém a grafickém studiu, e-commerce, zvyšování návštěvnosti, wordpress
      Děti kladly odborníkovi dotazy ohledně jeho práce. Hledaly způsoby, jakými nás reklama ovlivňuje. V menších skupinkách diskutovaly o čokoládách - jak je vylepšit (přidat nálepku, hračku, změnit tvar čokolád). Část vytvořila prezentaci zaměřenou na ekologickou a zdravotní stránku produktu (certifikované zdroje kakaa, vliv palmového oleje a pod.). Další skupina navrhovala design nových obalů. Společně jsme taky vytvořili krátké prezentační video. V závěru jsme hodnotili, jestli by si teď čokoládu děti koupily, co je na ní láká nejvíc. Reflektovaly, jestli je jejich reklama pravdivá a jestli obaly upoutají pozornost zákazníků.
      ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
      Petr Kubíček - myslivec
      Role dětí se měnily v průběhu realizace projektu. Pracovaly samostatně i ve skupinách, účastnily se diskuze s odborníkem z praxe, diskutovaly mezi sebou v rámci menších skupin, pracovaly na zadaných úkolech v jednotlivých stanovištích. Děti se seznamovaly s životem lese. Byla vytvořena různá stanoviště, kterými děti po skupinkách procházely. Jednotlivá stanoviště se zabývala: 1. výsadbou lesů (každé dítě si zkusilo zasadit svůj strom), rozpoznáním listů/plodů(šišek); 2.určením výšky stromů (práci s daným přístrojem si děti samy vyzkoušely), rozpoznáním stáří porostu, s odborníkem si také povídali o vhodnosti daných porostů v jednotlivých částech světa; 3.rozpoznáním lesní zvěře, kde a jak zvířata žijí, jak se starají o svá mláďata; 4.kácením stromů s názornou ukázkou, děti viděly těžbu stromů pomocí tažného koně; 5.vlastní tvorbou ze dřeva a jiných přírodních materiálů. Přívěsky či brože si děti odnesly domů jako suvenýr. Děti si také poslechly fanfáru na lesní roh.

      PODZIM 2021
      V podzimní části roku 2021 jsme v evropském projektu NEF pokračovali v tandemových aktivitách. V Real play se lektoři s dětmi věnovali například krádeži v bance. Vstoupili do imaginárního světa v myšlenkách za hudebního doprovodu. Vysvětlili si soudní systém. Rozdělili si role (soudce, obžalovaný, porota, obhájce, žalobce) a simulovali soudní proces. V Programování pracovali s OzoBoty v prostředí OzoBlockly. Řešili pohyb Ozobota s aktivní funkcionalitou rozpoznání překážek a následnou korekcí pohybu. Pracovali s předem nastaveným programem BeeBot, jeho záznamem a provedení dle záznamu instrukcí. V Badateli navrhovali, konstruovali a testovali improvizovaná plavidla, zkoušeli a ladili metody snímání a zachování otisků prstů, prováděli experimenty na stlačitelnost plynu, pod mikroskopem pozorovali vzorky hmyzu a peří. Proběhly tři projektové dny v tématech demokratická výchova, globální výchova a rodičovská sobota. V demokratickém projektu jsme spolupracovali s Hanou Štěpánovou, což je starostka obce Morašice, krajská zastupitelka Pardubického kraje a kandidátka ve volbách do senátu. V globálním projektu nás odborně podpořil Jaroslav Střasák. Student medicíny, který získal odbornost v praxi v rámci LÉKAŘŮ BEZ HRANIC. Sedm měsíců pobýval v Africe se zaměřením na problém s malárií. Při rodičovské sobotě nám odbornou konzultantku dělala Věrka Váňová Krejčová, lektorka programu Začít spolu.

      Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska je
      realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a
      státního rozpočtu.