• Projekty

    • ŠKOLAMYŠL je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska " r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

     Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

     Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

     Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

     Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

     Oblast podpory: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

     Výše schválené podpory: 4 559 017,80,-- Kč

     Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

     Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

     Popis a cíle projektu:

     Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV,  prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod,  založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání.

     Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:
     • Aktivita č. 1:Řízení projektu
     • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
     • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
     • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
     • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu

     V září 2020 jsme zahájili realizaci projektu Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska.

     V ZŠ Školamyšl jsme otevřeli tandemovou výuku: badatelskou, programování a real play. Nakoupili jsme pomůcky do programování a počáteční vybavení do badatelství. O tandemovou výuku je velký zájem. Každá z nich má více než dvacet účastníků, kterým se věnují vždy dva lektoři.

     Věnovali jsme se také dvěma projektovým dnům. Demokratické principy s odborníkem PhDr. Martinem Boštíkem - religionista, filosof, odborný pracovník regionálního muzea v Litomyšli, kurátor sbírek, praxe v oboru historie 17 let. A  projekt se zaměřením na globální výchovu Procházíme Evropou v čase s odborníkem PhDr. Davidem Víchem - archeolog, v oboru se pohybuje od roku 2005. Také vystudoval pedagogiku, základy společenských věd a historie.

     Další aktivity projektu jsme již od prosince 2020 nestihli zrealizovat z důvodu covidové situace a mimořádných opatření.

     Těšíme se, že bychom snad v červnu 2021 mohli pokračovat.

      

     V podzimní části roku 2021 jsme v evropském projektu NEF pokračovali v tandemových aktivitách.

     V Real play se lektoři s dětmi věnovali například krádeži v bance. Vstoupili do imaginárního světa v myšlenkách za hudebního doprovodu. Vysvětlili si soudní systém. Rozdělili si role (soudce, obžalovaný, porota, obhájce, žalobce) a simulovali soudní proces. V Programování pracovali s OzoBoty v prostředí OzoBlockly. Řešili pohyb Ozobota s aktivní funkcionalitou rozpoznání překážek a následnou korekcí pohybu. Pracovali s předem nastaveným programem BeeBot, jeho záznamem a provedení dle záznamu instrukcí. V Badateli navrhovali, konstruovali a testovali improvizovaná plavidla, zkoušeli a ladili metody snímání a zachování otisků prstů, prováděli experimenty na stlačitelnost plynu, pod mikroskopem pozorovali vzorky hmyzu a peří.

     Proběhly tři projektové dny v tématech demokratická výchova, globální výchova a rodičovská sobota. V demokratickém projektu jsme spolupracovali s Hanou Štěpánovou, což je starostka obce Morašice, krajská zastupitelka Pardubického kraje a kandidátka ve volbách do senátu. V globálním projektu nás odborně podpořil Jaroslav Střasák. Student medicíny, který získal odbornost v praxi v rámci
     LÉKAŘŮ BEZ HRANIC. Sedm měsíců pobýval v Africe se zaměřením na problém s malárií. Při rodičovské sobotě nám odbornou konzultantku dělala Věrka Váňová Krejčová, lektorka programu Začít spolu.

     Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska je
     realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a
     státního rozpočtu.

      

     Rodičovská sobota

     Ve Školamyšli z.s. pravidelně pořádáme Rodičovskou sobotu. Den, kdy si práci zažijí s dětmi i rodiče. Tentokrát jsme se v projektové aktivitě věnovali PŘEKÁŽKÁM. Na myšlenkovou mapu jsme umisťovali asociace v oblastech ČLOVĚK, BYDLENÍ, PŘÍRODA a KOMUNIKACE. Děti s rodiči se zapsali do stejnojmenných center. Výstupem byly například živé obrazy vyjadřující nepochopení, reportáž o živelné pohromě, vcítění se do lidí s hendikepem, postavení modelu účelného bydlení pro skupinu v krizové situaci, SWOT analýza na téma překračování hranic a života uprchlíků s podporou dokumentů Amnesty International. Nedílnou součástí bylo sebehodnocení zvládnutých kritérií a společná reflexe výstupů. Na závěr rodiče sdíleli zkušenosti z center. V doporučeních se povzbuzovali, aby dětem dávali větší prostor k rozhodování. Oceňovali kreativitu a komunikativnost dětí, připravenost akce. Ve Školamyšli se při vzdělávacím procesu snažíme být blízko dětské přirozenosti - práce v integrovaných celcích se smysluplností a návazností na život, spolupráce ve skupinách se sebehodnocením bez porovnávání a známkování. Rodiče jsou zřizovatelé ŠKOLAMYŠL z.s. Podporovatelé přirozeného rozvojového procesu. Je potřeba, aby tomuto procesu sami rozuměli. Je báječné, že k výzvě přistupují aktivně.

     Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska je
     realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a
     státního rozpočtu.

      

     LÉKAŘI BEZ HRANIC VE ŠKOLAMYŠLI
     V prosinci jsme realizovali pravidelný projektový den z globální výchovy. Začínali jsme besedou a dramatizacemi problémových situací.
     Scénáře k dramatizacím:
     Česká republika
     Den 1. Bolí tě zub, uvaříš si bylinkový čaj.
     Den 2. Stále tě bolí, bereš si lék.
     Den 3. Rozhodneš se jít k zubaři. Zubař ti zub vytrhne.
     Den 4. Natéká ti tvář. Bolest se stupňuje.
     Den 5. Máš velmi vysoké teploty a zimnici, voláš si záchranku.
     Den 6. Je ti diagnostikovaná otrava krve, jsi hospitalizován/a.
     Den 7. Ležíš v nemocnici, jsou ti podávána antibiotika.
     Den 8. Stále ležíš v nemocnici, ulevuje si ti, sleduješ TV.
     V některých částech světa
     Den 1. Bolí tě zub. Kamarád běží několik km pro vodu, aby ti uvařil čaj.
     Den 2. Bolest se stupňuje, kamarád ti dává obklady.
     Den 3. K velké bolesti se přidala teplota - kamarád běží několik km pro šamana.
     Den 4. Šaman ti vytrhne zub.
     Den 5. Máš vysoké teploty, blouzníš - kamarád běhá pro vodu na obklady, strachuje se o tebe.
     Den 6. Upadáš do bezvědomí - kamarád běží mnoho km daleko pro lékaře.
     Den 7. Umíráš.
     Den 8. Nic
     Den 9. Kamarád přibíhá s doktorem, pozdě.
     Podle odhadů organizace UNICEF umírá 26 000 dětí každý den převážně z důvodů, kterým lze předejít. Snížení dětské úmrtnosti je čtvrtým rozvojovým cílem tisíciletí OSN. I tyto informace děti při projektovém dni zpracovávaly. Díky za oceňovanou spolupráci s Jaroslavem Střasákem, který vyprávěl o Papui Nové Guinei. Při závěrečných prezentacích a videích dětských fiktivních filantropických skupin výřily velké emoce. Většina z nás v České republice jsme svátky prožili v hojnosti a dostatku. Snad dětem předáme odvahu se o svoji hojnost podělit.

     Radoslava Renzová
     ZŠ Školamyšl
     Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

      

     ŠKOLAMYŠL z.s. v NEF 

     Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska nám pomohl v rozvoji pedagogických dovedností lektorů hlavně v oblasti spolupráce jak tandemové tak s odborníky z praxe. 

     Všichni lektoři se v rámci projektu zúčastnili vzdělávání VÝCPED - výcvik pedagogických dovedností. Tématy byly děti s výchovnými problémy, práce s dětským kolektivem, komunikační strategie a dovednosti. 

     Při pravidelných setkáních Badatel, Programování a Real play s dětmi pracujeme v tandemu lektorů. Naučili jsme se společně plánovat, řídit aktivitu, doplňovat se, využívat silné stránky, vyhodnocovat. 

     V Badateli zkoušíme paralelní aktivity a různé rozdělení prací třeba při výrobě improvizovaných plavidel z plastu, dřeva, papíru a kovu. Sestavujeme a ověřujeme hypotézy nejenom při chemických pokusech. Vedeme závěrečné reflexe, při kterých pomáhají deníky bádání. 

     V Programování nastavujeme aplikovanou práci pomocí OzoBotů a programovacího jazyku OzoBlockly, kdy si děti předem stanoví cíl, čeho chtějí dosáhnout - záznam programu, instrukce - ověření chodu v praxi, funkcionalita dle cíle, záznamu, programu, a hledají řešení jednoduchých problémů. 

     V Real play morální dilemata mezi dětmi vytváří napětí. O to více se oceňují za finální úspěch při vzájemné domluvě. Mladší děti si posílily sebevědomí v aktivitách, kde byly nápomocní starším 

     Při projektových dnech si na aktivity zveme odborníky z praxe. Inspirují nás k hlubšímu ponoření do tématu a seznamují nás se netradičními metodami. 

     V multikulturních projektech jsme se díky Kláře Kučerové, studentce žijící ve Francii, a Ivetě Millerové, Romce z gheta Chánov, která vystudovala vysokou školu sociálních věd a andragogiku, ocitli ve světě zvyků, tradic, jazyků a jídla Francie a romské kultury. 

     Při rozvoji finanční gramotnosti nám Václav Flaška, finanční poradce pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pomohl seznámit se se základními pojmy jako jsou rozpočet, příjmy a výdaje, půjčka, splátkový kalendář a dluhová past při konkrétních aktivitách. 

     V mediální gramotnosti nás podpořil Pavel Hájek, který ovládá práce ve webovém a grafickém studiu, e-commerce, zvyšování návštěvnosti, wordpress. Hledali jsme způsoby, jakými nás reklama ovlivňuje. Společně jsme taky vytvořili krátké prezentační video. 

     Den s demokracií jsme věnovali válečné situaci na Ukrajině. Pozvali jsme Viktorii Čisťakovou, archeoložku Národního muzea v Praze. Děti pracovaly s informacemi z vybraných zpravodajských portálů. Formou přednášky se seznámily s historií Ukrajiny a Ruska. Ve skupinách se vracely k důležitým historickým mezníkům a navrhovaly možná řešení, která by válce zabránila. Formou dopisů nejvyšším politickým představitelům své nápady představily. V závěrečné reflexi shrnuly nové poznatky formou společného posteru. 

     Projekt Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.