• Projekty

    • ŠKOLAMYŠL je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska " r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

     Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

     Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

     Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

     Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

     Oblast podpory: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

     Výše schválené podpory: 4 559 017,80,-- Kč

     Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

     Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

     Popis a cíle projektu:

     Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV,  prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod,  založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání.

     Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:
     • Aktivita č. 1:Řízení projektu
     • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
     • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
     • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
     • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
     • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu

     V září 2020 jsme zahájili realizaci projektu Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska.

     V ZŠ Školamyšl jsme otevřeli tandemovou výuku: badatelskou, programování a real play. Nakoupili jsme pomůcky do programování a počáteční vybavení do badatelství. O tandemovou výuku je velký zájem. Každá z nich má více než dvacet účastníků, kterým se věnují vždy dva lektoři.

     Věnovali jsme se také dvěma projektovým dnům. Demokratické principy s odborníkem PhDr. Martinem Boštíkem - religionista, filosof, odborný pracovník regionálního muzea v Litomyšli, kurátor sbírek, praxe v oboru historie 17 let. A  projekt se zaměřením na globální výchovu Procházíme Evropou v čase s odborníkem PhDr. Davidem Víchem - archeolog, v oboru se pohybuje od roku 2005. Také vystudoval pedagogiku, základy společenských věd a historie.

     Další aktivity projektu jsme již od prosince 2020 nestihli zrealizovat z důvodu covidové situace a mimořádných opatření.

     Těšíme se, že bychom snad v červnu 2021 mohli pokračovat.