• Model vzdělávání na 1. stupni

   • Na prvním stupni vycházíme z metodiky vzdělávacího programu Začít spolu, kterou adaptujeme s ohledem na konkrétní podmínky naší školy (prostory tříd, velikost studijních skupin, věkově smíšené třídy).

     Rámcová struktura dne v programu Začít spolu:

     Ranní kruh (asi 15 minut)

    Školní den začíná ranním kruhem, je místem pro společné setkání všech. Ranní kruh je prostorem pro cílené budování sociálních vztahů, udržování rituálů ve třídě, přináší informace organizačního charakteru (co je na dnešní den plánováno). Tyto informace bývají dětem zprostředkovány prostřednictvím ranních dopisů, tzv. ranních zpráv.

     I. BLOK Společná práce - TRIVIUM (asi 60–90 minut)

    Po ranním kruhu následuje společná práce. Učitel má pro děti připravené aktivity směřující k dosahování očekávaných výstupů z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinách.

     Přestávka (asi 20–30 minut)

     II. BLOK Práce v centrech aktivit (asi 60-90 minut)

    Po přestávce nastává práce dětí v centrech aktivit. Úlohy v centrech se vztahují k tématu projektu, na kterém třída pracuje (téma projektu vychází nejčastěji z učiva prvouky, vlastivědy, přírodovědy; podle RVP ZV ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“). K tématu projektu se vztahují i aktivity v „ranním kruhu“ nebo jím bývají motivovány i aktivity realizované při „společné práci“.

    Děti si volí centrum, v němž chtějí pracovat, dle daných pravidel. Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, aby každé dítě mohlo v rámci tematického projektu projít všemi tzv. základními (povinnými) úkoly, které jsou plánovány s ohledem k očekávaným výstupům. Za jejich splnění nese dítě odpovědnost. Úlohy do centrech aktivit jsou zadány většinou kooperativně tak, aby vedly děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, k přemýšlení a praktické činnosti zároveň. V průběhu tohoto učebního bloku se děti většinou v centrech nestřídají. Následující den si volí další centrum. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, v níž se paralelně odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivity pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž se úlohy vztahují a jímž se třída po určité období zabývá. V době, kdy děti pracují v centrech, přechází učitel do role pozorovatele a pomocníka. Tento čas poskytuje učiteli rovněž prostor pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují.

     

    Hodnotící (reflexní) kruh (asi 20–30 minut)

    Na závěr dne se všichni schází v kruhu. V hodnotícím (reflexním) kruhu děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si tak vyměňují zkušenosti, vzájemně se inspirují a učí od svých vrstevníků. Děti jsou v kruhu vedeny nejen k reflexi výsledků vlastní práce, ale také k vyhodnocování samotného postupu, který při řešení úkolů uplatnily. Jsou vedeny k sebehodnocení i poskytování zpětné vazby a ocenění ostatním.