• Stručná charakteristika školy

   • Základní škola ŠKOLAMYŠL je malou školou rodinného a komunitního typu vytvářející podmínky pro vzájemné poznání, úzké osobní vazby, spolupráci a hlubší poznání individualit všech spolupracujících členů „školní“ komunity. Žáci se zde vzdělávají ve věkově smíšených studijních skupinách/třídách. Na prvním stupni školy se jedná o dvě kmenové třídy, do nichž jsou zařazeni žáci z více než jednoho ročníku prvního stupně. Na druhém stupni školy se v souladu s platnými právními předpisy žáci rovněž vzdělávají ve věkově smíšených skupinách/třídách, nejčastěji dvojročnících. Škola není spádovou školou, je otevřena zájemcům z města Litomyšl i dalších měst a obcí mikroregionu.

    Naše desatero: 

    1. Respektujeme individualitu dítěte, stavíme na jeho silných stránkách, zaměřujeme se na dosažení osobního maxima každého.
    2. Podporujeme spolupráci mezi dětmi, vrstevnické učení, vzdělávání probíhá ve věkově smíšených třídách.
    3. Vyučujeme činnostně - aktivitu přebírá dítě, klademe důraz na jeho odpovědnost, samostatnost a sebekontrolu.
    4. Zaměřujeme se na rozvoj kompetencí – komunikaci, empatii, týmovou spolupráci, kritické myšlení, vyhledávání informací, tzv. „soft skills“.
    5. Užíváme efektivní vzdělávací strategie – moderní metody a formy práce, do nichž promyšleně začleňujeme digitální technologie.
    6. Učíme v souvislostech - vzdělávání organizujeme v blocích a projektech, které jsou tematicky provázané. Učení probíhá v podnětném prostředí uspořádaném do center aktivit i v reálných situacích přímo v „terénu“.
    7. Hodnotíme formativně, slovně namísto známek. Sebehodnocení dětí je samozřejmou součástí každodenního vzdělávání.
    8. Spolupracujeme s rodinou, zapojujeme rodiče do vzdělávání dětí a spolurozhodování o životě školy.
    9. Pečujeme o profesní rozvoj, sledujeme trendy, inspirujeme se příklady dobré praxe odjinud, školu dále posouváme.
    10. Vítáme zájemce o naši práci, sdílíme s nimi svoji praxi a zkušenosti. Dveře naší školy jsou jim otevřené.