• Plán podpory nadaných žáků

    •  

     Plán podpory nadaných dětí                                                         listopad 2021

     aktualizace květen 2022

      

     V ZŠ ŠKOLAMYŠL věnujeme hlavní pozornost individualitě a osobitosti každého dítěte. Zajímáme se o příběh a potřeby dítěte, abychom mu dokázali vytvořit pro vzdělávání bezpečné prostředí. 

     Některé děti potřebují podporu v hledání metod, pomůcek, metakognitivních strategií, přístupu, pravidel směrem k vyrovnání jejich omezených možností, některé směrem k jejich zvýšeným možnostem v některých oblastech. 

     Při budování inkluzivního procesu je však pro pedagogy důležité rozvinout své profesní portfolio a podporu nabízet všem, kdo ji chtějí využít.

      

     Ve spolupráci s odborníky z projektu Synapse https://www.projektsynapse.cz/

     jsme vytvořili plán podpory nadaných dětí. Jeho zásady a výstupy jsou přístupné a mají vliv na všechny žáky i pedagogy ve škole.

      

     1. Z čeho vycházíme

     (citace ze zprávy Synapse)

     Současná úroveň školy v zapojení mimořádně nadaných žáků a v uspokojování potřeb všech je hodnocena jako mimořádně vysoká. Zejména lví podíl produktivního času (oproti času promarněnému) nemá v českém školství obdoby. 

     Školamyšl zvládá vytvořit bezpečné klima a atmosféru vzájemné důvěry, díky níž se daří úspěšně zapojit žáky s vysokými extrémy míry nadání, jakož i žáky s předchozím životním traumatem.

     Témata z okruhu osobnostní a sociální výchovy jsou tu nejen vyučována (etická výchova) a začleněna v běžném chodu (komunitní kruhy), ale také úspěšně předávána osobním příkladem a přístupem (celé komunity). Ve veškerém konání je cítit důraz na vzájemný respekt, spolupráci, přijetí odlišností jako přirozeného jevu. 

     Chvályhodným počinem je založení studijní skupinky mimořádně nadaných žáků.

     Škola je nadstandardně vybavena pomůckami a technikou, přičemž zakoupené vybavení má časté a dobře promyšlené využití. 

     ŠKOLAMYŠL pracuje v programu Začít spolu, který klade důraz na individualizaci výuky, spolupráci, integraci předmětů do center, zpětnou vazbu, formativní hodnocení, vnitřní motivaci bez odměn, trestů, soutěžení a srovnávání. Jedná se o principy, jejichž výhod využívají všechny děti nejenom nadané. Zároveň zefektivňují vzdělávací proces.

     Pedagogové ZŠ ŠKOLAMYŠL absolvovali několik vzdělávacích aktivit na téma nadaných žáků, aby porozuměli problematice z hlediska rozvoje kognitivních dovedností i z hlediska jejich psychických a sociálních jedinečností. Materiály k tématu v týmu sdílíme na poradách. Jsou přístupné na disku školy.

     Díky evropskému projektu zřizovatele ve škole pro všechny děti zdarma kromě kroužku logiky realizujeme kroužky programování, badatelský a real play.

     Zřizovatelé ZŠ ŠKOLAMYŠL jsou rodiče žáků. Rodiče jsou pevnou součástí školy na řídící, vzdělávací i sociální platformě. I  komunikace učitel, nadané dítě, rodič probíhá otevřeně a přirozeně.

      

     1. Rozvoj aktuálně

     Pohled odborníků ze Synapsí nás obohatil. Spolupráci jsme podpořili návštěvou Marka (učitel matematiky a kroužku logiky) v kroužku pro nadané děti Delfín v Hradci Králové. Pokračovat budou konzultačními hodinami s Romanou Poloprutskou, která kroužek vede.

      

     Tomáš (třídní učitel 8.,9., TV a centrum Svět) navštíví školu, kde mají zkušenosti s prací s nadanými dětmi  - ZŠ Vraclav. 

      

     Mluvili jsme o důležitosti osobního kontaktu dětí s dospělým. Jednou za pololetí realizujeme rozhovory, ve kterých děti mají možnost projevit svoje náměty a obavy. Díky tomu je spolu se školním parlamentem přizíváme k plánování nákupu pomůcek.

      

     V etice a v kruzích jsme se zaměřili na téma zvládání stresu, co pomáhá v učení, jaký zvuk je pro koho nejvíce nepříjemný, abychom téma otevřeli pro všechny.

      

     Nakoupili jsme do každé třídy i do družiny materiály od Inspiromatu - zvládání stresu, relaxace a relaxační pomůcky.

      

     Při výuce mají děti možnost využít hluchátka. Jsou v provozu spíše na prvním stupni. Možná kvůli komfortu a designu. Vyzvali jsme všechny děti, že si mohou svoje (třeba i v dražším provedení) přinést z domu.

      

     Děti mají při práci v centrech, kdy vzniká největší hluk, rozdělené role včetně tišiče. Pravda je, že roli je obtížné dodržet. Učitelé nabídli aplikaci měření decibelů. To zatím nefunguje. Zde je prostor pro zlepšení - podpořit tišší prostředí.

      

     Dítě je připraveno k mentálnímu výkonu pokud je odpočinuté, najezené, pije, pracuje ve větrané místnosti, má prostor na práci. Pedagogové podpoří děti v uspokojování základních potřeb. 

      

     Ve ŠKOLAMYŠLI si pedagogové nejčastěji připravují svoje výukové materiály. Na doporučení využijí i odkaz 

     https://drive.google.com/drive/folders/1SKW6kNOv5ULqjEA9djCJkKHGSGmC4VPM

     1. Rozvoj výhled

     Z rozhovorů Synapsí s dětmi vyplynulo, že by si přály větší sportovní vyžití nejenom venku, ale i ve škole. Tomáš připraví ve spolupráci s dětmi seznam pomůcek na akrobacii a uvolnění stresu, které škola zakoupí a bude používat.

     Pomůcky jsme nakoupili a využíváme.

      

     Oslovili jsme projekt http://www.circushappykids.com/ se žádostí o zapojení ŠKOLAMYŠLE.

     Cirkusová aktivita by měla proběhnout první týden v září 2023.

      

     Rádi bychom zvýšili povědomí žáků o metakognitivních strategiích a učebních stylech. Anglicky mluvící učitelé se seznámí s projektem Learning how to learn.

     https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn

     Pokud by se jim to zdálo náročné, požádáme o seminář Kateřinu Emer ze Synapsí.

      

     Podpisy pedagogů: Pavla Sobotková, Zdenka N., JuliWi, Daniel Janata, TerezaVe, Marek Fedrsel, Míša K., Aneta Janatová

      

     Data vyhodnocení plánu

     15. 12. 2022

      

     minimetodika NÚV Děti a nadání

     http://www.nuv.cz/uploads/didactics_upload_folder/NUV_letak_dite_a_nadani3_nahled.pdf