• Model vzdělávání na 2. stupni

   • Model vzdělávání na 2. stupni ZŠ ŠKOLAMYŠL

    Vzdělávání na druhém stupni navazuje na principy vzdělávacího programu Začít, je adaptováno na potřeby dětí staršího školního věku a přizpůsobeno požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

    Vzdělávání na 2. stupni budujeme na širokém rozvoji zájmů dětí, na vyšších učebních možnostech dětí staršího školního věku a na provázanosti školy s praktickým životem. Takový přístup umožňuje využít náročnější metody práce, začlenění nových zdrojů informací a způsobů poznávání, zadávat a pracovat s komplexnějšími a dlouhodobějšími úkoly či projekty a přenášet na děti větší míru odpovědnost za své vzdělávání i organizaci života školy.

     

    Vyučování na 2. stupni organizujeme prostřednictvím:

    • vzdělávacích bloků, které nemusí odpovídat běžné učební jednotce (45 minutové vyučovací hodině); nejčastěji se jedná o bloky v délce 90 minut;
    • tematických projektů, které propojují jednotlivé předměty do logických celků, čímž podporujeme globální vnímání tématu a učení se v souvislostech;
    • vzdělávání ve věkově smíšené skupině alespoň dvou ročníků (pokud to odborná problematika, kterou se děti mají zabývat, dovoluje);
    • samostatného matematického a jazykového bloku, ve kterém zprostředkováváme dětem vzdělávací obsahy z oblasti  matematiky, českého jazyka a cizího jazyka, které lze jen problematicky integrovat do tematických projektů;
    • výuky probíhající v odborných centrech, do kterých jsou integrované výchovy, podrobně viz učební plán (odborná centra umožňují realizovat vzdělávací obsahy ze všech oblastí RVP ZV - Centrum příroda zaměřené na fyziku, chemii, přírodopis; Centrum svět zaměřené na dějepis, zeměpis, výchovu k občanství; Centrum umění zaměřené na komunikaci, literaturu, sloh a Centrum logiky zaměřené na pracovní dovednosti)
    • výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností, informačních a komunikačních technologií v maximální míře propojujeme kromě center i s tématy projektové výuky.
    • tematických exkurzí vázaných na obsah projektu, na němž pracujeme.