• Informace a kritéria k zápisu do 1. ročníku školy

   • Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku (školní rok 2023-2024)


    Ve školním roce 2023-2024 bude do prvního ročníku přijato 8 žáků.


    V případě překročení kapacity ročníku (8 dětí) budou při rozhodování o přijetí dítěte do školy zohledněna dle
    doporučení Metodiky MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku pro soukromé školy tato kritéria:
           

                  - děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (chceme podpořit,
                    aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole) - 1 bod
                  - osobní přítomnost dítěte u zápisu navazující na jeho předchozí celodenní návštěvu školy ve výuce - 1
                    bod

    Pokud po zohlednění kritérií bude stále převis dětí nebo nebude možné na základě kritérií jednoznačně
    rozhodnout, bude přistoupeno k losování. Losování proběhne v nejbližším možném termínu po ukončení
    zápisu. za účasti ředitelky školy a rady školské právnické osoby. Z losování bude pořízen videozáznam.
    Videozáznam bude uložen k nahlédnutí v elektronických dokumentech školy.

    Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (na
    webových stránkách školy) a vyvěšeny na dveřích budovy školy.

    Zápis do prvního ročníku proběhne od pondělí 24.4. do čtvrtka 27.4. 2023.

    Elektronickou přihlášku bude možné vyplnit od 1.4.2023 na stránkách školy, případně po domluvě s ředitelkou
    školy provést její vyplnění osobně ve škole. Na základě elektronické přihlášky pozve ředitelka školy zákonné
    zástupce a dítě k zápisu, domluví s nimi konkrétní datum a hodinu zápisu.

    K zápisu je potřebné s sebou mít tyto dokumenty:
              - rodný list dítěte
              - občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce

     

    Zápisu předchází osobní rozhovor vedení školy se zákonnými zástupci a návštěva s dítětem ve vyučování.

    Témata rozhovoru:

            ●    koncepce a principy vzdělávání Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (soulad rodičů s těmito
                  principy a metodikou, kterou škola uplatňuje na I.i II. stupni.)
            ●    představení forem spolupráce rodičů se školou (jak se rodiče žáků - členové spolku Školamyšl, z.s.,
                  který je zřizovatelem školy - podílejí na chodu školy; možnosti zapojení rodičů na utváření školy
                  komunitního typu).