• Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

   • V Základní škole ŠKOLAMYŠL má spolupráce s rodiči intenzivní podobu díky samotnému faktu, že jsou to právě rodiče, kteří prostřednictví rodičovského spolku vznik školy iniciovali, jsou jejími zřizovateli. Spolupráce rodičů se školou je z velké části koordinována právě rodičovským spolkem. Škola má komunitní charakter, o jeho zachování a další rozvoj ve spolupráci se zřizovatelem usiluje i do budoucna, považuje ho za jednu ze svých nejsilnějších stránek.

     

    Rodiče se školou spolupracují na různých úrovních.

    Podílejí se na:

    • zajišťování provozně technického zázemí školy (pravidelná údržba a opravy v budově školy, malování, velký úklid školy realizovaný většinou 2x ročně, průběžné doplňování čistících prostředků, hygienických potřeb; vybavování školy nábytkem, pomůckami, drobným spotřebním materiálem, dekorování tříd, výroba pomůcek tzv. „Pomůckodraní“…);
    • zajišťování publicity o škole, informování veřejnost o práci školy (vydávání školního časopisu od redakční činnosti až po jeho vytištění a distribuci, podíl na grafice školy, webových stránkách, zajišťování publikační činnosti v litomyšlském zpravodaji i dalších periodicích, sdílení příspěvků prostřednictvím sociálních sítí- Facebook, zajišťování osvětové činnosti pro rodiče a pedagogy jiných škol s cílem předat zkušenosti, které v souvislosti se „školamyšlí iniciativou“ získali);
    • přípravách i samotné organizaci společných akcí dětí, rodičů, pedagogů (Slavnost zahájení školního roku tzv. „Společná školamyšlí snídaně“; Vánoční slavnost a dílny; Jarní velikonoční dílny; Slavnost ukončení školního roku; Akce v rámci Dne Země – „Litomyšl bez obalu“; Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi a pedagogy ve Vranicích);
    • výukových aktivitách školy v roli asistentů – rodičovské asistence ve výuce (zejména při práci dětí v centrech aktivit), vypomáhají při lyžařském pobytu, plaveckém výcviku, bruslení, výletech a exkurzích
    • výukových aktivitách v roli expertů, kdy dětem zprostředkovávají témata odrážející jejich profese, koníčky, dovednosti (např. nácvik první pomoci s rodičem záchranářem, beseda s prarodičem žijícím ve Skotsku…).

     

    Kromě výše zmíněných aktivit nabízí škola rodičům následující formáty spolupráce:

    • pravidelné konzultace v podobě tzv. triád (učitel, rodič, dítě) zaměřené na prezentaci pokroků v učení dítěte a stanovení dalších cílů a postupů v jeho vzdělávání (3x ročně);
    • individuální konzultace mezi rodiči a pedagogy realizované operativně dle potřeby;
    • informování prostřednictvím webových stránek, e-mailů či telefonicky (rodiče jsou zařazeni do e-mailových skupin dle ročníků, který navštěvují jejich děti, mohou komunikovat nejen s pedagogy, ale i mezi sebou navzájem ve svých skupinách, včetně komunikace na celoškolní úrovni se všemi ostatními rodiči na adrese rodice@skolamysl.cz);
    • asistence rodičů ve výuce, na které se rodiče zapisují do sdílené tabulky, což umožňuje hladkou koordinaci tohoto způsobu spolupráce;
    • kavárny pro rodiče zaměřené na představení jednotlivých oblastí koncepce školy (např. na metody aktivního učení, čtenářské dílny, metodu Hejného v matematice, slovní hodnocení aj.). Rodiče jsou tak informováni o způsobech vzdělávání, roste jejich erudice a porozumění tomu, co se ve škole děje. Témata školních kaváren volí škola také na základě podnětů rodičů (výstupů z rodičovských evaluačních dotazníků);
    • rodičovskou sobotu – den kdy se spolu s dětmi výuky účastní i jejich rodiče/prarodiče s cílem umožnit jim prožít si „na vlastní kůži“ způsob vzdělávání, kterým procházejí jejich děti. Probíhá 1x ročně v sobotu, kdy mají rodiče daleko větší prostor zúčastnit se, než by tomu bylo v běžný pracovní den.

     

    Škola od svého vzniku spolupracuje také s jinými organizacemi a veřejností (s Městskou knihovnou Litomyšl, Rodinným centrem, Mateřskou školou Jiráskova, Domem dětí a mládeže, jinými školami „našeho“ typu, s nimiž si vyměňuje zkušenosti – např. se ZŠ Hučák v Hradci Králové, Základní školou Jedna radost v Poděbradech apod., nadále pak také se Základní školou Mozaika Rychnov nad Kněžnou). Společně s dalšími školami ve městě se účastníme společných akcí pořádaných městem Litomyšl a místními organizacemi (divadla, výstavy, sportovní a vzdělávací akce).

    Jsme školou otevřenou veřejnosti. Po předchozí domluvě si mohou zájemci o naši práci dohodnout u nás návštěvu. Jednorázové dny tzv. „otevřených dveří“ s ohledem na kapacitu prostor i zachování přirozeného chodu školy neorganizujeme. Otevřeno máme po celý školní rok.